Начало

Новини

Приключи оценката на проектни предложения по подмярка 8.4

13 административни договора по подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитите горски територии и подобряване жизнеспособността на горите“ от ПРСР 2014 – 2020 г. ще подпише ДФ „Земеделие“.

Близо 5 млн. лева е общата стойност на средствата, които ще бъдат договорени по подмярката. Проектните предложения са подадени от юридически лица, държавни предприятия и общини. Допустимите проекти са със 100% безвъзмездна финансова помощ.