Начало

Новини

През февруари догодина стартира приемът на проекти за инвестиции във винарските изби

Интервюто със заместник изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“

– Г-жо Багдатова, какви са резултатите от приключилата вече Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор?

– Националната програма за подпомагане на лозаро – винарския сектор за периода 2014 – 2018 завърши с рекордна стойност на изплатените средства за изминалите четири години. Общо 280 лозари са модернизирали масивите си по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя”. От предвидения бюджет за тази финансова година, в размер на над 50 млн. лв., са усвоени над 46 млн. лв., което прави усвояемост от 91,38%.

Мярката е изключително атрактивна за винопроизводителите, защото чрез нея те повишават своята конкурентоспособност. Получават финансиране за инвестиции, свързани със засаждане на нови винени сортове, подобряване на методите и технологиите за управление на лозарското стопанство, изграждане на противоерозионни съоръжения и др.

Дейността, по която бяха одобрени най-голям брой проекти за тази година – 75, е презасаждане без промяна на местонахождението. Лозарите заявиха голям интерес и към хидромелиоративните съоръжения и по-точно към изграждане на системи за капково напояване, по която са одобрени 74 проекта. Подписани бяха и 14 проекта за противоерозионни съоръжения, по които бяха изплатени над 5, 3 млн. лева.

Кога ще стартира новата програма, която в сектора очакват с нетърпение и какви са мерките, по които ще се предоставя финансова помощ?

– Приемите по новата Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за 2019-2023 г. ще започнат от следващата година. В нея са предвидени четири мерки – „Популяризиране в трети държави“, „Преструктуриране и конверсия на лозя“, „Инвестиции“ и „Застраховане на продукцията“. Общият бюджет на програмата за петгодишния й период на действие е близо 262 млн. лв. (133, 810 млн. евро).

Мерките „Популяризиране в трети държави“ и „Преструктуриране и конверсия на лозя“ се прилагаха успешно и в рамките на старата програма. През 2019 г. за първата мярка е предвиден бюджет от 3,6 млн. лева, а за втората – 21,8 млн. лева.

Новите мерки в програмата са две – „Инвестиции“, с бюджет за 2019 от 16,6 млн. лева и „Застраховане на продукцията“, която разполага с бюджет от 2 млн. лева. Те са заложени не само с цел модернизиране и повишаване на конкурентоспособността на сектора, но и за подобряване на процеса на управление на риска.

Индикативните дати за прием по познатите мерки от предходния програмен период „Преструктуриране и конверсия на лозя“ и „Популяризиране в трети държави“ ще бъдат през януари 2019 г. По мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ предстои преакредитация.

Приемът по новите мерки „Инвестиции в предприятията“ и „Застраховане на реколтата“ се очаква съответно през месеците февруари и май. Те подлежат на акредитация, която е необходима за правилното им изпълнение.

Мярката „Инвестиции“ има за цел да подобри общите резултати на винарските предприятията и адаптирането им към изискванията на пазара. И не на последно място – да повишаване на тяхната конкурентоспособност. С оглед постигането на тази цел са предвидени дейности, насочени към изпълнението на инвестиции за подобряване на материални и нематериални активи. Сред тях е и изграждане на съоръжения за преработка и инфраструктура в избите.

Основната цел на другата нова мярка  – “Застраховане на реколтата“ е запазването на доходите на производителите на грозде при загуби в продукцията, свързани с природни бедствия, неблагоприятни климатични условия, болести или нашествия от вредители.

– Интерес представлява също така въпросът как ще се прехвърлят бюджетите от мярка в мярка?

– Бюджетите от мярка в мярка ще се прехвърлят както досега, максимум два пъти на финансова година със задължителната комуникация към ЕК. Тя се осъществява регулярно на 1 март и 30 юни. Прехвърлянето става след решение на Постоянната работна група за решаване на въпроси, свързани с прилагането на Национална програма за подпомагане на лозаро – винарския сектор 2019 – 2023 година и е създадена със заповед на министъра на земеделието.

За да се стартира прехвърляне на бюджет от мярка в мярка е необходимо първо да се отвори прием по мерките и те да заработят, за да се анализира ситуацията дали прогнозите съответстват на действителното изпълнение.

– Има ли възможност авансово да се предоставя финансовата помощ?

– Да, има такава възможност. И по трите мерки „Преструктуриране и конверсия на лозя“, „Популяризиране в трети държави“ и „Инвестиции в предприятията“ е предвидена опция за авансово плащане.

По мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ до 80 % от договорираната финансова помощ може да бъде изплатена авансово при условие, че изпълнението на дейностите е започнало и със заявлението за кандидатстване е подадено искане за авансовото плащане. Същото може да бъде заявено до 2 месеца от датата на сключване на договора, но не по-късно от 31 юли на съответната финансова година. За да получи авансово плащане кандидатът трябва да приложи изискуемите по националното законодателство документи и оригинал на банкова гаранция (по образец), учредена в полза на ДФЗ. Банковата гаранция следва да е в размер на 110% от исканата за авансово изплащане сума и със срок на валидност не по-малко от 4 месеца след изтичане на срока за изпълнение на всичкидейности по договора.

– Какви други новости са заложени в програмата?

– Новост по мярка „Популяризиране в трети държави“ е, че финансирането ще бъде в съотношение 50 на 50, което ще рече 50 % финансиране от ЕФГЗ и 50 % самоучастие на бенефициента. Такова разпределение на бюджета позволява на кандидатите по мярката да представят своите търговски марки ЗНП/ЗГУ и сортови вина по време на панаири и международни изложби, демонстрации в търговски обекти, организиране на бизнес срещи, както и продуктови дегустации в трети страни. Винарите ще имат възможност да рекламират продукцията си върху различни информационни и промоционални материали, показвани и раздавани по време на събитията, които посочих. Друга важен момент е изборът на организация изпълнител и оценяваща организация. Същият ще се провежда на принципа на съпоставяне на независи оферти, а не както беше в предишния програмен период – чрез провеждане на сложна конкурсна процедура.

По мярка „ Преструктуриране и конверсия на лозя“ друга новост е въвеждането на цифрови географски данни за площите, върху които кандидатите имат намерение да извършат дейностите и за които ще заявяват предоставяне на финансова помощ от ДФЗ. Изпълнителната агенция по лозата и виното ще проверява данните за заявената площ чрез извършване на административни проверки и проверки на място.

– Има ли промяна в размера на средствата, които ще бъдат отпуснати по Национална програма по пчеларство и какви мерки са включени в нея?

– Националната програма по пчеларство за периода 2017-2019 г. е с общ бюджет от близо 14.28 млн. лева, от които 50% са осигурени от ЕС и 50 на сто – от националния бюджет. За 2019 година финансовият ресурс е 4 758 590 лева.

Бюджетът по Мярка А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари“, за дейност „Подпомагане на закупуването на техническо оборудване при първичния добив и обработка на пчелния мед „, е в размер на 373 223 лева.

Над 1.866 млн. лв. ще бъдат разпределени по Мярка Б „Борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата“.

Средствата по Мярка В “Рационализиране на подвижното пчеларство “ са в размер на 77 606 лева.

По Мярка Г „Мерки за подпомагане на лабораториите за анализ на пчелните продукти“ са предвидени 62 353 лева;

Бюджетът по Мярка Д “Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз “ е в размер общо на 2 379 298  лева. Над 933 хил. лв. от него са заделени за дейност 1 “Закупуване на нови кошери за подмяна на стари негодни кошери и за увеличение на пчелина”. По Дейност 2: “Поддържане или увеличаване броя на пчелните семейства” са предвидени 1 026 364 лева.  А по Дейност 3: “Закупуване на пчелни майки“ – 419 876 лева.

– Какви нисколихвени кредити ще ползват пчеларите догодина?

– И през финансовата 2019 година ще се дава възможност инвестициите по мерки А, Б, В и Д да бъдат реализирани чрез нисколихвен кредит от ДФ „Земеделие“. След одобрение и сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ по НПП, пчеларите ще могат да подават заявления за кредит в срок до 15 юли в ОД на ДФЗ по постоянен адрес на физическото лице и по адресна регистрация на юридическо лице. Кредитите се обезпечават със запис на заповед, заверена от трето лице. Към момента заемите са с лихва от 4%. В началото на всяка година УС на ДФ „Земеделие“ утвърждава лихвения процент, при който стопаните ползват целевите кредити.

– Какви държавни помощи ще се отпускат на земеделските стопани през следващата година?

– Бюджетът за държавни помощи се очаква да се запази през 2019 г. – около 140 млн. лв. Той се утвърждава от УС обикновено в началото на годината. Прилагането на конкретни схеми за подпомагане също се утвърждава от УС на Фонда, по инициатива на МЗХГ.

Политиката в земеделието се води и управлява от МЗХГ, на база анализи и индикация за реална необходимост от прилагане на допълнително подпомагане на земеделските стопани със средства от държавния бюджет, чрез съответната схема за държавна помощ.

Догодина ще се предоставят по-голяма част от схемите за държавни помощи, които бяха прилагани и през 2018 г. Вече е нотифицирана и нова схема от ЕК, по която ще се субсидира създаването на малки мандри. Тя се очакваше с нетърпение от земеделските стопани. Целта е да се подпомогнат малките и средни фермери, както и организации на производителите. Чрез държавна помощ те имат шанс да преработват и реализират сами продукцията си на фермерските пазари и по този начин да увеличат доходите си. Държавата ще поеме до 50% от инвестицията. Има таван на държавната помощ, който е в размер на 60 000 лв

 

Източник Агрозона БГ.