Начало

Новини

Предстоящ прием по процедура за ИКТ решения и киберсигурност в МСП

Вчера на обществено обсъждане бяха качени условията по една от най-чаканите процедури за безвъзмездно финансиране- BG-RRP-3.005 – Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия. 

Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП) .

Общия бюджет по процедурата е 30,6млн.лв, като максималното финансиране на проект е 20 000лв. Режима на подпомагане е „de minimis“, а процента на финансиране до 100%.

Допустими по предстоящата процедура са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г. и  микро, малки и средни предприятия с реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на  предприятието – кандидат, както следва: за микро предприятие ≥ 41 000 лева , за малко предприятие ≥ 82 000 лева, а за средни ≥ 123 000 лева.

Допустими разходи по процедурата са съобразени с изричен списък по процедурата. Такива са:

-Създаване на онлайн магазин;
-Създаване на корпоративен уебсайт;
-Маркетинг в социални медии (social media marketing), включително управление на PPC (pay per-click) реклама;
-Въвеждане на Система за управление на ресурсите (ERP система);
-Въвеждане на Система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM система);
-Въвеждане на Модул за управление на веригата за доставки на суровини/материали/ компоненти/продукти за
производствения процес;
-Въвеждане на Модул за управление на складовото стопанство (WMS модул);
-Въвеждане на Модул за управление на производството;
-Въвеждане на Система за управление на продажбите на дребно (Point-of-Sale система);
-Въвеждане на Система за бизнес анализи (Business Intelligence система);
-Въвеждане на Система/платформа за вътрешнофирмени обучения на служители от разстояние в електронна среда;
-Въвеждане и сертифициране на Система за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на
международния стандарт БДС ISO/IEC 27001;
-Изграждане на система за защита на информацията в локална мрежа;
-Изграждане на система за архивиране на информация;
-Изграждане на система за управление на съхранението и споделянето на информация.

Индикативната дата за стартиране на процедурата е 5.10.2022г.