Начало

Новини

По-малко документи за плащане и по подмярка 4.2

Това гласи предложение на земеделското ведомство

Министерството на земеделието и храните предвижда намаляване на изискуемите документи за плащане от бенефициентите със сключени договори по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Заповедите за изменение на Насоките за кандидатстване по двете процедура – BG06RDNP001-4.014 – Целеви прием за проектни предложения с инвестиционна стойност до 300 000 евро и BG06RDNP001-4.015 от подмярката са поместени на официалната интернет страница на Министерството за обществено обсъждане.

Промените имат за цел да се намали административната тежест и да се улесни процесът по подготовката на искания за плащане и оптимизиране на сроковете за изплащане на помощта на бенефициентите.

Измененията са в условията за изпълнение и по-конкретно актуализиране на изискуемите от бенефициентите документи приложими при подаване на искания за плащания, като част от тях ще отпаднат, а други ще се обновят.

 

Всички заинтересовани граждани, организации, физически и юридически лица могат да изпращат своите предложения и становища по направеното предложение на електронен адрес: rdd@mzh.government.bg.

 

Крайният срок за предоставяне на предложения и коментари по публикуваните документи е до 10 октомври 2023 г.

Източник:
https://agri.bg/novini/po-malko-dokumenti-i-po-podmyarka-42