Начало

Новини

Покана за участие в избора на представители на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност, работещи в сферата на интеграция на ромите, в състава на Подкомитет “Интеграция на ромите“ към КН на СП

Във връзка с решение на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г. (КН на СП) от 9.03.2018 г. предстои определяне на поименния състав на подкомитета за „Интеграция на ромите“ към КН на СП.

Юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност, работещи в сферата на интеграция на ромите, желаещи да участват в състава на подкомитета „Интеграция на ромите“ към Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство, са поканени да представят заявление за участие. Изборът на лицата, подали заявление, ще бъде осъществен по Процедурата за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, работещи в сферата на интеграцията на ромите, чиито представители да участват в състава на подкомитета, съгласно Приложение 1 към чл. 21а, ал. 7 от Вътрешните правила за работа на Комитета за наблюдение на споразумението за партньорство, които могат да бъдат изтеглени от тук.

В избора могат да участват представители на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, работещи в сферата на интеграцията на ромите по следните направления:

– образование, права на децата, младежко развитие;

– здравеопазване;

– жилищни условия;

– заетост;

– върховенство на закона и недискриминация, овластяване на ромските жени, общностно и местно развитие;

– култура и медии.

Юридическите лица трябва да отговарят на следните критерии:

  1. да са регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност най-малко 2 години преди момента на подаване на заявление за участие в процедурата за избор;
  2. да са действащи и активно осъществяващи целите си не по-малко от 2 години към момента на подаване на заявлението за участие в процедурата;
  3. да имат не по-малко от 2 години опит в разработването, изпълнението, мониторинга или оценката на стратегии, програми, политики или проекти в сферата на интеграцията на ромите за направленията, за които кандидатстват.

Писмените заявления и декларация по образец, заедно с необходимите документи се представят в срок до 1.04.2018 г. на адрес: гр. София 1594, бул. „Дондуков“ № 1 Администрация на министерския съвет, до директорa на дирекция „Централно координационно звено“.

Оценителният лист, по който ще бъде извършена оценка на заявилите интерес кандидати, може да бъде изтеглен от тук.