Начало

Новини

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ В СЪСТАВА НА РАБОТНАТА ГРУПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО 2021-2027 Г.

Във връзка с процеса на програмиране за програмен период 2021 – 2027 г. с Постановление № 142 на Министерския съвет от 7.06.2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021 – 2027 г. (ПМС № 142/2019 г.) е създадена работна група за разработване на Споразумението за партньорство. Поименният състав на работната група се определя със заповед на заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

Юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, желаещи да участват в състава на работната група, са поканени да представят заявление за участие.

Изборът на лицата, подали заявление, ще бъде осъществен на база процедурата за избор, определена в Приложение № 1 към чл. 5, ал. 4 от ПМС № 142/2019 г. Процедурата можете да намерите ТУК.

В избора могат да участват следните групи юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) за общественополезна дейност:

а) организации, работещи в сферата на равенството между мъжете и жените, недискриминацията и равните възможности;

б) организации, работещи в сферата на социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи;

в) екологични организации;

г) организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата;

д) организации на местните инициативни групи и местните инициативни рибарски групи за изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“.

Съгласно чл. 5, ал. 1-3 от ПМС № 142/2019 г. ЮЛНЦ за общественополезна дейност от посочените по-горе групи, желаещи да участват в работната група за разработване на Споразумението за партньорство, трябва да отговарят на следните общи критерии:

1. да са регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност най-малко 2 години преди момента на подаване на заявление за участие в процедурата за избор;

2. да са действащи и активно осъществяващи целите си не по-малко от 2 години към момента на подаване на заявлението за участие в процедурата за избор;

3. да притежават опит в разработването/изпълнението/мониторинга или оценката на стратегии/програми или политики;

4. да притежават опит в разработването/изпълнението/мониторинга или оценката на Националната стратегическа референтна рамка/Споразумението за партньорство/програми или проекти, финансирани със средства от Европейския съюз;

5. в тях да членуват поне 3 местни инициативни групи и/или местни инициативни рибарски групи, действащи и активно осъществяващи целите си не по-малко от една година към момента на подаване на заявлението за участие в процедурата за избор.

Критерият по т. 4 се прилага само за лицата по чл. 3, ал. 3, т. 19, букви „а“ – „г“ от ПМС № 142/2019 г., а критерият по т. 5 – за лицата по чл. 3, ал. 3, т. 19, буква „д“ от същото постановление.

ЮЛНЦ за общественополезна дейност, желаещи да участват в състава на работната група, не може да членуват в представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, признати от Министерския съвет по реда на Кодекса на труда, както и в национално представителните организации на и за хората с увреждания, признати от Министерския съвет по реда на Закона за хората с увреждания.

Писменото заявление се представя по образец, неразделна част от настоящата покана, утвърден от заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

Едно ЮЛНЦ за общественополезна дейност не може да подаде повече от едно заявление за участие в процедурата.

Към заявлението се прилагат:

а) документ за регистрация;

б) списък с описание на изпълняваните проекти, програми и/или дейности съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 и 4 от ПМС № 142/2019 г., както и документи, доказващи изпълнението им;

в) декларация по образец за обстоятелствата по чл. 5, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от ПМС № 142/2019 г., а за лицата по чл. 3, ал. 3, т. 19, буква „д“ – и за обстоятелствата по чл. 5, ал. 1, т. 5 от постановлението.

Образците на заявление за участие в процедурата и декларацията към него могат да бъдат намерени ТУК.

Заявленията за участие в процедурата и приложенията към тях се подават в срок до 07.11.2019 г. до г-н Иван Иванов, директор на дирекция „Централно координационно звено“, Администрация на Министерския съвет по един от следните начини:

– на хартиен носител на адрес: гр. София 1594, бул. „Княз Ал. Дондуков”, № 1;

– по електронен път документите се изпращат на електронен адрес: ngo.selection@government.bg, като заявлението за участие и декларацията се представят подписани с електронен подпис от законен представител на заинтересованото ЮЛНЦ, а всички други документи, посочени по-горе, които се изискват към заявлението се предоставят като сканирани копия.

Контролният лист, по който ще бъде извършена проверката на получените заявления, може да бъде намерен ТУК.

Когато при проверката на получените заявления се установи липса на документи, както и наличие на непълноти или неточности в обстоятелствата или документите, кандидатите ще бъдат уведомени с електронно съобщение до посочения в заявлението електронен адрес да представят еднократно необходимите документи и/или информация в срок от 3 работни дни от датата на изпращане на електронното съобщение.

Всички ЮЛНЦ за общественополезна дейност, които са подали в срок заявления по образец и отговарят на изискванията и критериите съгласно ПМС № 142/2019 г. ще бъдат поканени да определят общо за съответната група по чл.3, ал.3, т.19 от ПМС №142/2019 г. по един основен член и до трима представители за резервни членове.

С подаването на заявлението се счита, че е изразено съгласие за съхранение и обработка от Администрацията на Министерския съвет, като администратор на лични данни на предоставените от кандидатите лични данни за целите на настоящата процедура в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.