Начало

Новини

Покана за предстоящо събрание на УС – Миг Нова Загора

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на сдружение местна инициативна група Нова Загора, кани своите членове на  събрание, което ще се проведе на 07.10.2019г. в Заседателната зала на Община Нова Загора от 17:30 часа. Събранието ще протече при следния дневен ред:

  1. Кандидатстване по Процедура за подбор на проектни предложения за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на МИГ“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“  от ПРСР 2014-2020 г. на СНЦ „МИГ – Нова Загора“
  2. Разни.

Членовете на Сдружението могат да се запознаят предварително с материалите за УС всеки работен ден от 8:00 до 17:00 ч. в офиса на МИГ Нова Загора, намиращ се в гр. Нова Загора, ул. “24- май“ № 1, ет. 1, офис 1.  

От УС на МИГ Нова Загора