Начало

Новини

Подписан е втори Административен договор за финансиране с община Кубрат

Местна инициативна група Долни чифлик и Бяла подписа втори договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Стратегията за водено от общностите местно развитие. Контрактът е сключен с ФОНДАЦИЯ „НИКОЛАЕВКА“. Сдружението е със седалище в Община Бяла. Одобреният проект е на стойност 141 272.36 лв. и се финансира от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., Мярка 4 „Развитие на социалното предприемачество“.

По проекта ще се извършат следните дейности:
– Подбор на лица за работа в социалното предприятие.
– Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика
– Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество
– Психологическо подпомагане и професионално мотивиране на лица от уязвимите групи за включване в заетост.

Целта на процедурата е да се улесни достъпът до заетост и да се осигури подкрепа за социално включване на уязвимите групи лица на територията на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“, вкл. хората с увреждания, представителите на маргинализираните общности, лицата в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица, чрез насърчаване на социалното предприемачество и създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.