Начало

Новини

Подписан е втори Административен договор за финансиране с община Кубрат

МИГ Завет – Кубрат има сключено Споразумение № РД50-139 от 21.10.2016 г. с УО на ПРСР 2014 – 2020 г. за изпълнение на стратегия за ВОМР с общ бюджет 2 933 700,00 лв., със срок на изпълнение до 30.06.2023 г.

Стратегията за местно развитие се базира  на проблемите, нуждите  и тенденциите в развитието на съседните общини Завет и Кубрат и предлага решения за промяна на ситуацията в благоприятна посока. На Стратегията се гледа като на инструмент, който да подпомогне развитието на традиционните икономически отрасли, да насърчи и създаде нови икономически дейности, да подобри средата и качеството на живот за хората.

На 20 ноември, 2019 г. е подписан вторият Административен договор за финансиране на проект по подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат.

Проектът е на община Кубрат, подаден за кандидатстване по Процедура BG06RDNP001-19.030 в рамките на прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Наименованието на проекта е: “Обзавеждане на спални помещения в ДГ „Първи юни“ с. Юпер-база в с. Сеслав, община Кубрат, Обзавеждане на спални помещения и занималня в ДГ „Здравец“ гр. Кубрат–база в с. Точилари, община Кубрат; Обзавеждане на спални помещения и занималня в ДГ „Пролет“ с.Севар, община Кубрат; Доставка на оборудване и обзавеждане на кухня в ДГ „Слънчо“ с.Бисерци, община Кубрат”.

Общият размер на одобрените разходи по проекта е: 39 736,20 лвева без ДДС – безвъзмездна финансова помощ на 100%, от които 35 762,58  лева (90 %) от ПРСР 2014 – 2020 г. (ЕЗФРСР) и 39 73,62  лева (10 %)  – Национално съфинансиране.

Продължителността на изпълнение на проекта е 36 месеца.

Целта на проекта е директно свързана със Специфична цел 2.1 „Развитие на социалната, образователна и културна инфраструктура и подобряване на възможностите за активен живот, социално приобщаване и разнообразни дейности за свободното време на хората от всички поколения” от Приоритет 2 на Стратегията за ВОМР на МИГ Завет-Кубрат: „Повишаване качеството на живот на територията, развитие и активизиране на местните човешки, природни, материални и културни ресурси”.