Начало

Новини

Подписани НОВИ административни договори от бенефициенти по СВОМР на МИГ Балчик – Генерал Тошево

Днес 07.10.2019 г. имаме удоволствието да обявим още добри новини за МЕСТНАТА ОБЩНОСТ.

През месеците август и септември, беше извършено поетапно подписване от трите страни ( УО на ОПИК или ДФЗ, МИГ Балчик – Генерал Тошево и бенефициентите – “БЕТА КАБЕЛ ЕЛЕКТРОНИКС ЕООД , “ВБЕ КОНТЕЙНЕРС” ЕООД и ОБЩИНА БАЛЧИК ) на административни договори за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ по ОПИК  и ПРСР 2014 – 2020 г., чрез СВОМР на МИГ Балчик – Генерал Тошево :

За мярка „ Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството “ от ОПИК 2014 – 2020 г., бяха подписани 2 броя административни договора от ОПИК 2014-2020 с бенефициенти:

  • “БЕТА КАБЕЛ ЕЛЕКТРОНИКС ЕООД – гр. Генерал Тошево с наименование: Осигуряване на устойчиво развитие и капацитет за растеж на „БЕТА КАБЕЛ ЕЛЕКТРОНИКС“ ЕООД чрез подкрепа на предприемаческата идея за инвестиция в съвременна производствена технология на стойност 262 642,36 лв.
  • „ВБЕ КОНТЕЙНЕРС” ЕООД – гр. Балчик с наименование: Повишаване на конкурентоспособността на „ВБЕ КОНТЕЙНЕРС” ЕООД на стойност 204 095,87 лв.

* За мярка „ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура “, беше подписан 1 административен договор от ПРСР 2014-2020 с бенефициент ОБЩИНА БАЛЧИК. Той е с наименование: Изграждане на парк в гр. Балчик и е на стойност 244 419,36 лв.

Прилагаме снимки от подписването в УО на ОПИК и ПРСР от Председателя на МИГ Балчик – Генерал Тошево – г-н Валентин Димитров, както и връчването на административните договори от Председателя на УС на МИГ Балчик – Генерал Тошево – г-н Валентин Димитров на:

– г-жа Рувейда Исмаил Юсеин – управител на “ БЕТА КАБЕЛ ЕЛЕКТРОНИКС “ ЕООД

и

– г-н Николай Добрев Ангелов – кмет на ОБЩИНА БАЛЧИК,

както и от Изпълнителния директор на МИГ Балчик – Генерал Тошево – г-жа Росица Попова на г-жа Женина Христова Манолова – управител на „ ВБЕ КОНТЕЙНЕРС ” ЕООД.