Начало

Новини

Подмярка 6.4.1 на ПРСР 2014-2020 се очаква да отвори до края на годината по индикативен график

Бюджет: 50 200 000 евро

 

Мярката предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

• Развитие на селски туризъм:

– Туристическо настаняване и осигуряване на храна на туристите (включително къщи за гости, къмпинги и съоръжения);

– Развитие на туристическите услуги, които предлагат на посетителите възможности за спорт и отдих или са насочени към хобита и други дейности за свободното време (езда, колоездене, фототуризъм) и специализиран туризъм за любители на природата – наблюдение на птици, животни, пеперуди, растения и т.н.);

– Туристически услуги, свързани с опазване и експониране на места с исторически, културен, природен или образователен интерес (стари изби, мелници, ферми, изложения на закрито и открито);

 

•  Местно занаятчийство:

–  Занаятчийски дейности (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители  в занаятчийски дейности);

 

• Производствени дейности;

•Предоставяне на услуги за всички икономически сектори и населението, включително:

– Грижи за деца, възрастни хора,  хора с увреждания, здравни услуги, обучение и други;

– Създаване/обновяване или подобрение на работилници за поддръжка и ремонт на машини и съоръжения за селското и горското стопанство;

– Архитектурни и инженерни дейности, счетоводство, деловодство и одиторски услуги, технически услуги, индустриално почистване, ветеринарни дейности и др.;

– ИТ дейности, компютърни и електронни дейности, електронна търговия и др.;

 

Не се предоставя финансова помощ за изграждане и обновяване на туристически обекти  и развитие на туристически услуги в курортни комплекси за развит масов туризъм.

Подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на места за настаняване с до 20 помещения за настаняване.

 

Районите, в които ще се финансират проекти за къщи за гости, предвид туристическия им потенциал са:

          Планински и исторически центрове Априлци, Батак, Берковица, Дряново, Елена, Жеравна, Копривщица, Перущица, Разлог, Тетевен, Троян, Трявна;

 

          Балнеоложките центрове  Велинград, Вършец, Девин, Долна баня, Костенец, Минерални бани, Павел Баня, Сандански, Сапарева баня, Стрелча, Хисаря;

 

Допустими разходи:

Финансова помощ за материални и нематериални инвестиции, за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони, включващи:

1. Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество, включително отпускане на лизинг;

2. Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите;

3. Общи разходи, свързани с разходите за точка „1“ и „2“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;

4. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

 

Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане.

Допустими са авансови плащания в размер до 50% от одобрената финансова помощ.

 

Бенефициенти:

Земеделски производители или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон или Закона за кооперациите, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Бенефициентите трябва да имат седалище или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селски район.

 

 

Интензитет и размер на помощта:

Финансовата помощ не може да надвишава 75% от общите допустими разходи.

Минимална стойност на допустимите разходи – 10 000 евро.

Максимална стойност на разходите по проекта – 400 000 евро.

 

 

Очакван прием: ноември 2017 г.

 

Повече информация за подмярката можете да намерите тук: Подмярка 6.4