Начало

Новини

Подмярка 6.4. „Инвестиции в неземедеслки дейности“ отваря през следващата година

Подмярка 6.4. „Инвестиции в неземедеслки дейности“ към Програмата за развитие на селските райони отваря през 2022 година.

Мярката предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

  • Производствени дейности
  • Предоставяне на услуги за всички икономически сектори
  • Местно занаятчийство

Допустими разходи:
Финансова помощ за материални и нематериални инвестиции, за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони, включващи:
1. Изграждане, придобиване, или подобрения на недвижимо имущество, включително отпускане на лизинг;
2. Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите;
3. Общи разходи, свързани с разходите за точка „1“ и „2“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;
4. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

 

Допустими са следните кандидати, които се намират в селски район:

  • Земеделски производители или микро предприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон или Закона за кооперациите;
  • физически лица, регистрирани по Закона за занаятите
  • Бенефициентите трябва да имат седалище или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селски район.