Начало

Новини

Подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“

На 07.04.2020 г.отвори Подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ към ПРСР със следните условия за кандидатстване:

ЦЕЛ

Инвестициите в хидромелиоративни съоръжения за напояване (ХМСН) извън земеделските стопанства ще се фокусират върху възстановяването на съществуващата линейна инфраструктура и съоръженията към нея по начин, който съчетава високи нива на управление и качествени услуги за доставка на вода на земеделските стопани, като се цели:

1.По–ефективното използване на количеството вода за напояванеза поддържане на доброто състояние на водните тела;

2.Насърчаване на икономии на вода и енергийно ефективни технологии;

3.Намаляване на водовземането чрез намаляване загубите на вода и смекчаване на натиска от климатичните промени.

Допустими Кандидати:

  • Юридически лица, учредени и регистрирани по реда на Закона за сдружения за напояване (ЗСН)и вписани в регистъра на Сдруженията за напояване;
  • Юридически лица, учредени и регистрирани по реда на Търговския закон (ТЗ) или Закона за кооперациите (ЗК);

Допустими разходи

  • Закупуване и инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване за напояване, измерване и мониторинг, включително и такива, пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност и опазване на околната среда и за подобряване на проводимостта на;
  • Ремонт и реконструкция на Хидромелиоративни съоръжения за напояване
  • Разходи за изпълнение на СМР;
  • Общи разходи, свързани със съответния проект, за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги;
  • Закупуване на ноу-хау, патенти права и лицензи, търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;

 

Общ размер на БФП – 50 465 86 евро

 Интензитет и размер на помощта – 100%

 Минималният ра змер на допустимите разходи за едно проектно предложение е в рамките на 15 000 евро.

 Максималният размер на допустимите разходи за целия период на прилагане на ПРСР  2014 -2020 г. за кандидат не може да надхвърля левовата равностойност на 1500 000 евро.

 Краен срок за подаване на проектни предложения – 03.07.2020 г.