Начало

Новини

Подмярка 4.3 „Инвестиции в инфраструктура“

В Индикативната годишна програма на МЗХГ е заложена подмярка 4.3. "Инвестиции в инфраструктура" .

 

Цел:

Възстановяването на инфраструктурата за напояване чрез реконструкция и модернизацията ѝ в съответствие с идентифицираните нужди.

Кой може да кандидатства?

  • Общини
  • Държавни предприятия
  • Търговски дружества
  • Сдружения за напояване
  • Групи на производителите

 

Допустими Дейности

Инвестиции извън земеделските стопанства, включващи:

  • Инвестиции за намаляване загубите на вода, свързани с реконструкция/рехабилитация на съоръжения, модернизация и механизация на оборудване, включително и съоръжения за съхранение на вода за напояване в съществуващи мрежи извън стопанствата;
  • Инвестиции в машини и съоръжения за напояване, включително и такива, пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност и опазване на околната среда;

 

Допустими Разходи

Материални инвестиции:

1. Реконструкция/ рехабилитация на сгради и друга недвижима собственост, използвана за дейността, включително такава, използвана за опазване на околната среда.

2. Закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на дейността, включително свързани с опазване на околната среда и подобряване на енергийната ефективност.

Нематериални инвестиции:

1. Общи разходи, свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта. /Съгласно Раздел 8.1/.

2. Разходи за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;

3. Закупуване на софтуер, пряко свързан с дейността;

4. Разходите, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството, подготовка за сертификация;

 

Индикативен прием: май 2019 – юни 2019