Начало

Новини

Подмярка 4.2 на ПРСР 2014-2020 се очаква да отвори през май

Прогнозният бюджет на подмярката е 85 000 000 евро.

Допустими кандидати са земеделски производители, признати групи или организации, еднолични търговци и юридически лица.

Като допустими разходи влизат:

  • Изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи;
  • Закупуване, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга;
  • Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за производствени дейности;
  • Закупуване на софтуер и др.

Повече информация за подмярката можете да намерите тук: Подмярка 4.2