Начало

Новини

Подмярка 4.1. отвори до 23.07.2021 г.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

Подмярка 4.1  „Инвестиции в земеделски стопанства“

 

Минимален размер на инвестицията 29 337,00 лева
Максималния размер на инвестицията 2 933 700,00 лева
Интензитет До 75 %
Краен срок за подаване на проекти 23.07.2021 г.
Бюджет 422 218 104,00 лв.

 

 

Цел:Подмярката  има за цел повишаване на конкурентоспособността на българското земеделие, както и преструктуриране и модернизиране на земеделските стопанства.

 

Допустимост на кандидатите

Земеделски Производители и/или юридически лица, регистрирани, като такива от следните сектори:

Земеделски стопани от сектор „Овощарство“ (вкл. орехи, бадеми, лешници)

Земеделски стопани от сектор „Зеленчуци“

Земеделски стопани от сектор „Етерично маслени култури“

Земеделски стопани от сектор „Зърнопроизводство“

Земеделски стопани от секотр „Животновъдство“

 

Допустими разходи

 • Закупуване на селскостопанска техника, вкл. инвентар;
 • Закупуване на Софтуер за събиране, обработка и анализ на данни от различните фази на производството – поливни норми, торови норми, състояние на почвата и културите, здравословно състояние на животните и др. ;
 • Закупуване на GPS устройства за тракторите и инвентара;
 • Закупуване на устройства за тракторите и инвенатара за автоматично поливане, пръскане торене и др.;
 • Закупуване на метеорологични станции;
 • Закупуване на съоръжения и оборудване за превенция от слани, градушки, вредители и др.;
 • Закупуване на дронове с цел подобряване на производството на селсксостопанските продукти;
 • Строителство или обновяване на сгради;
 • Закупуване на специализирани транспортни средства за транспортиране на селскостопанската продукция, както и закупуване на оборудване за транспортиране на живи животни;
 • Изграждане и/или ремонт на съоръжения за напояване, включително и капково напояване, в т.ч. нови тръбопроводи, инсталации за дъждуване, помпени станции и др.
 • Съоръжения за съхраняване и опазване на водата;
 • Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта;
 • Закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проекта;
 • Разходи за консултантски, архитектурни, проектантски и юридически услуги.

 

Критерии за допустимост

Земеделски производители (физически и юридически лица):

 1. Кандидатите за подпомагане следва да са регистрирани земеделски производители в съответствие със Закона за подпомагане на земеделските производители;
 2. Минималният стандартен производствен обем на стопанството на кандидата следва да бъде не по малко от 8 000 евро;
 3. Кандидатите, юридически лица, следва да докажат доход от земеделска дейност.

Интензитет, инансиране, Условия

 

 1. За проектни предложения, които са на стойност до 1 955 800,00 лева финансирането е 50%.
 2. За проектни предложения, които са на стойност до 1 955 800,00 лева и са насочени към инвестиции за опазване на околната среда и ВЕИ, иновативни технологии за стопанството включително Софтуер, GPS, Навигации – финансирането е 75%.
 3. За проектни предложения, които са на стойност от 1 955 801,96 лева до 2 933 700,00 лева, финансирането е 35%.
 4. Проектни предложения, които са на стойност от 1 955 801,96 лева до 2 933 700,00 лева и са насочени към инвестиции за опазване на околната среда и ВЕИ, иновативни технологии за стопанството включително Софтуер, GPS, Навигации – финансирането е 60%.
 5. Максималният размер на разходите за закупуване на земеделска техника е 488 950 лв.

Максималният размер на допустимите разходи за един проект е 2 933 700 лева