Начало

Новини

ПОДМЯРКА 2.1.1. „Консултантски услуги за земеделски и горски стопани“ е отворена до 3.05.2022г.

Управляващия орган на ПРСР публикува за прием процедура 2.1.1 „Консултантски услуги за земеделски и горски стопани“ от мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Подпомага се използването на консултантски услуги, от млади земеделски стопани за посрещане на нарастващите разходи за консултантски услуги и подобряване на общата производителност на техните стопанства, под формата на консултантски пакет. Консултантският пакет, предоставян по настоящата процедура имат за цел да улесни процеса на навлизане на млади земеделски стопани в селскостопанския сектор.

За повече информация: 0877 799 680