Начало

Новини

ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОПИК 2017

 

Управляващият орган на Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 публикува за обществено обсъждане
процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната
ефективност в големи предприятия“ по приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна
ефективност“.

Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на големите
предприятия в България за изпълнение на мерки за енергийна ефективност с цел
постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е  50
млн. евро (97 791 500 лв).
Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ
на проект е 500 000 лева, а  максималният размер е 2 500 000
лева.

Индикативен срок за откриване на процедурата – януари 2017г.