Начало

Новини

ПАКЕТ МЕРКИ ЗА ЕФЕКТИВНО УСВОЯВАНЕ НА РЕСУРСА ПО ПРОГРАМАТА

Пакет от конкретни и целенасочени мерки ще гарантират максимално и ефективно усвояване на финансовия ресурс по програмата.

Преразпределение на резерва за изпълнение по приоритетните оси на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (ОПТТИ) 2014 -2020 г.  е подходът, който гарантира да не се допусне загуба на средства и да се усвои максимално ефективно финансовия ресурс по програмата. Това заяви ръководителят на Управляващия орган на ОПТТИ инж. Галина Василева по време на извънредното заседание на Комитета за наблюдение на програмата, което се проведе на 27 септември 2019 г. в град София. Ще има пренасочване на финансов ресурс от приоритетни оси, които към момента не са покрили своите цели към успешни приоритетни оси и проекти на програмата.

За максимално ефективно усвояване на ресурса и успешното изпълнение на програмата ще бъдат проведени пакет от конкретните мерки – ще бъдат включени допълнителни проекти за техническа помощ за развитието на железопътната инфраструктура, за да се гарантира постигане на пълната им готовност за реализация в следващия програмен период.

Предвижда се подновяване и модернизация на осигурителните системи по протежение на жп участък Русе-Каспичан, за да се гарантира адекватно ниво на безопасност при експлоатация. Същите мерки са били планирани да бъдат изпълнени на жп отсечката София-Септември,  но поради генерираното забавяне на строителните работи е предложен алтернативен участък.

Допълнително финансиране в размер на 3,2 млн.  евро ще бъде осигурено за разширение на метрото в град София. Предвижда се и включване на проект за автоматични перонни преградни врати за метро станции по линия 1 и линия 2 по специфична цел “Подобряване на управлението на транспорта чрез внедряване на иновативни системи”. Перонните преградни врати осигуряват много предимства при използването на метрото. Те действат като физическа преграда, която предпазва от падане върху релсите на хора и предмети. Тези мерки гарантират повишаване на безопасността, удобство за пътниците, както спомагат за предотвратяване на самоубийства, намаляване на риска от инциденти (особено когато влакът преминава на скорост през станцията) и спира хората да влизат в тунелите.

Посочените мерки и предложени изменения бяха приети с мнозинство от членовете на Комитета за наблюдение на програмата.  Г-н Аурелио Сесилио, началник отдел в Генерална дирекция „Регионална и градска политика“ в Европейската комисия, изрази своята позиция, че гражданите на съюза са в центъра на всички европейски политики и че е необходимо сътрудничеството между заинтересовани страни да бъде задълбочено. Целеполагането и обмислянето на бъдещи проекти изисква стратегически подход и дългосрочно планиране; това е мащабен процес, в който е препоръчително да бъдат включени и публичните институции  и неправителствените организации, които заедно да търсят отговора на въпроса  от каква транспортна политика се нуждае България. Г-н Сесилио призова при подготовката на новата оперативна програма „Транспортна свързаност“ 2021 -2027 г., да се търсят решения за мултимодалност и връзки между различните видове транспорт, както и да се инвестира в екологично чистите видове транспорт. Водеща остава и темата за безопасността в транспорта, като ще се търсят конкретни и адекватни мерки за намаляване на пътно-транспортните произшествия и жертвите по пътищата.

Допълнителна информация за текстовете на ОПТТИ можете да намерите тукhttps://www.eufunds.bg/bg/optti/node/559