Начало

Новини

Отпускат още средства за проекти, получили между 33 и 35 т. от първия прием по подмярка 4.1

 

Проектите, получили между 33 и 35 точки от първия прием по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ имат шанс да получат финансиране. Това може да стане възможно, тъй като със заповед на земеделския министър се разрешава финансова помощ да се изплаща от неусвоения бюджет по подмярката и от намаления по договорените средства в процеса на изпълнение на поетите ангажименти, както и да се използват 12 млн. евро от бюджета на мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони.

Припомняме Ви, че в рамките на първия прием по подмярката в ДФЗ са постъпили проекти със заявена субсидия в размер на 630 192 460 евро. Бюджетът за този прием е в размер на левовата равностойност на 150 млн. евро. По-късно финансовата помощ е увеличена с почти 15 млн. евро, а след това поради високия интерес е определен бюджет за сключване на договори над бюджета в размер до 49.455 млн. евро за заявления за подпомагане, получили над 33 точки по критериите за подбор.

Свободен финансов ресурс

През октомври Държавен фонд „Земеделие“ информира МЗХГ, че към този месец, освободеният финансов ресурс е бил достатъчен за финансиране на заявления за подпомагане, получили от 38 до 36 точки от одобрените и договорирани под условие заявления за подпомагане. С условни договори остават проекти, получили от 35 до 33 точки по критериите за подбор. За да отпаднат условните клаузи е необходим бюджет в размер на около 21 179 546 евро. В същото писмо Държавен фонд „Земеделие“ докладва и за наличие на свободен финансов ресурс по втория прием по подмярката.

По данни на фонда остатъчният свободен финансов ресурс е 6 856 477.87 евро. Средствата обаче не са достатъчни за отпадане на условните клаузи по сключени договори, по заявления за подпомагане, получили 35 точки съгласно критериите за оценка, по които одобрената финансова помощ възлиза на 8 057 443.96 евро. В бюджета на мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. са налични 48 562 405.63 евро, включващи освободените средства и финансов ресурс, за които към момента не са обявени приеми и не се предвижда това да се прави и през 2019 г.

Проектът на заповед, с която се осигурява финансов ресурс за изплащане на финансова помощ по договори, сключени под условие е публикуван на сайта на аграрното министерство. Предложения по него могат да бъдат представяни на електронна поща: rdd@mzh.government.bg до 29.01.2019 г.

 

 

 

Източник Агрозона