Начало

Новини

Отвори процедура „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“  обяви прием на проектни предложения по BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“.

Процедурата е по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“, Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации”.

Целта и е да предостави фокусирана подкрепа на предприятията в България и с това да се повиши иновационната дейност в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС). Подкрепата по процедурата трябва да води до внедряване на продуктова иновация или до внедряване на  иновация в бизнес процесите, насочени към производството на стоки и предоставянето на услуги. Внедряваните иновации следва да попадат в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.

Допустимите дейности по процедурата се разделят  на два елемента- Елемен А“Инвестиции“ и Елемент Б“Услуги“

Елемент А „Инвестиции“ е задължителен и към него се отнасят следните дейности:

  • Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги, посредством придобиване на машини, съоръжения и оборудване.
  • Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на, посредством придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др.

Елемент Б „Услуги“ е незадължителен и към него се отнасят дейности по Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 117 349 800 лева.   

Въпроси и разяснения могат да се задават единствено по електронен път  на inno@mi.government.bg. Срока за това е до 3 седмици преди крайният срок за подаване на проектни предложения. Задължително условие при задаването на въпроси и разяснения е да се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16:30 на 30.04.2020 г.

От Управляващият орган информират, че въпроси задавани по телефона няма да бъдат приемани и ще остават без отговор. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Пълният пакет документи по процедурата (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях) е публикуван в ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg, на интернет адреса на оперативната програма: www.opic.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.