Начало

Новини

Отворена е BG06RDNP001-4.002 – Подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“

Подпомагането по процедурата е насочено към постигане на целите на подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г. за подобряване на икономическата устойчивост и резултати на малките стопанства чрез:

1. Преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;

2. Насърчаване въвеждането на нови процеси и технологии за повишаване качеството на произвежданата продукция;

3. Опазване на компонентите на околната среда;

4. Спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства.