Начало

Новини

Отворена е подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“

BG06RDNP001-8.001 – Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-8.001 по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“.

Подпомагането по процедурата е насочено към постигане на целите на подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР) чрез:

1. подобряване на конкурентоспособността и създаването на нови работни места, чрез:

а) насърчаване преработката и подобряване маркетинга на горските продукти;

б) подпомагане закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесина;

2. подобряване състоянието на горите, тяхното опазване и устойчиво стопанисване, чрез:

а) подпомагане провеждането на отгледните сечи във високостъблените и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна възраст;

б) подпомагане закупуването или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите машини и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина за едно или повече стопанства;

в) подпомагане на устойчивото управление на горите чрез въвеждане на добри производствени практики, в т.ч. системи за управление на качеството и подготовка за сертификация.

 

 

Краен срок: 31.07.2018 г. 17:30 ч.