Начало

Новини

ОП РЧР публикува изменени Условия за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-3.016 „Изграждане на система за контрол върху експертизата на работоспособността“

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. публикува изменение на Условия за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-3.016 „Изграждане на система за контрол върху експертизата на работоспособността“.

Променените текстове в Условията за кандидатстване са в режим „проследяване на промените“. Всички останали текстове в документацията остават непроменени.

Изменената документация е публикувана на следните интернет адреси: http://esf.bg и https://eumis2020.government.bg/.