Начало

Новини

ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти „Приобщаване и активно включване на територията на общините Луковит и Роман“

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ и инвестиционен приоритет 2: „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост” на ОП РЧР.

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ Луковит – Роман.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

1. Предоставяне на услуги за семейства с деца (включително деца с увреждания), услуги по превенция (семейно консултиране, превенция на изоставянето и други) и на подкрепящи услуги, в т.ч. интегрирани между секторни услуги в общността или в семейна среда

2. Реализация на интегрирани подходи за мотивиране и насърчаване участието на пазара на труда на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства /деца, включително с увреждания, възрастни хора, зависими от грижа, пълнолетни лица с увреждания/

3. Подкрепа за намиране на работа и подобряване на достъпа до заетост на хората с увреждания в трудоспособна възраст, включително чрез интегрирани комплексни мерки и предоставяне на подкрепящи иновативни услуги в общността

4. Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, в т.ч. чрез целеви действия, насочени към уязвими групи

5. Местни социални дейности за социално включване

Общ бюджет по тази покана: 244 475,00 лв.

• Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лева
• Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 150 000 лева

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:
(еumis2020.government.bg и http://mig-lr.eu/)

Крайният срок за представяне на проектни предложения: 15.02.2020г. до 17:00 часа

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg.