Начало

Новини

ОП РЧР достигна рекордно ниво на програмиране и изпълнение в средата на програмния период.

На годишната среща, проведена на 30.11.2017г., относно напредъка в изпълнението на Споразумението за партньорство на България с Европейската комисия и оперативните програми, финансирани със средства от Структурните и инвестиционни фондове на ЕС, бе отчетен сериозният напредък на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР).

Подкрепа със средства на ОП РЧР са получили близо 180 000 души. Значителна част от тях – близо 50 000 души са получили услуги за мотивиране за започване на работа или са включени в обучения, 45 000 безработни лица са започнали работа, 40 000 младежи са започнали първата си работа или са преминали обучение или стаж, над 48 000 лица с увреждания или в невъзможност за самообслужване са получили социални услуги.

Програмата заема челните места в нивото на програмиране и степента на реално извършени плащания. Близо 82% достигна нивото на програмираните средства. Разплатени са 22 % от общия бюджет на Програмата. В изпълнение са 48 операции, на обща стойност 1 милиард и 340 млн. лева. Сключени са 1750 договора за постигане на по-качествена заетост и социално включване на уязвими групи от населението. Разгърнатите мерки и проекти в изпълнение допринасят за подобреното състояние на пазара на труда и ниските нива на безработицата, които са рекордно ниски за страната от десетилетие насам.

През следващата година ще стартират 11 нови операции на обща стойност близо 264 млн. лв. Ще продължи подкрепата за реализация на ключови политики в областта на пазара на труда и социалното включване.