Начало

Новини

ОП Околна среда

Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ обявяви за  обществено обсъждане  насоките за кандидатстване по процедура чрез подбор на проекти „Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения“ по Приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ на оперативната програма. Бюджетът на процедурата е 20 000 000 лв. Процедурата е насочена към общините и цели повишаване защитата на населението от наводнения, подобряване техническото състояние на язовирите и прилежащите им съоръжения.