Начало

Новини

ОПТТИ e изменена с решение на Европейската комисия

С цел насочване на средства към мерки за преодоляване на негативните икономически последствия за българската икономика от епидемичното разпространение на COVID-19 се изменя бюджетът на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 (ОПТТИ) и се пренасочва недоговорен като БФП ресурс по програмата.

Във връзка със световната криза, свързана с COVID-19, правителството на Република България проведе консултации със службите на Европейската комисия с оглед законодателни промени, предоставящи допълнителна гъвкавост при използване на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). В резултат, бяха предприети редица мерки, част от които касаят и изменение на ОПТТИ: Министерският съвет на Република България даде съгласие за преразпределение на приноса от ЕСИФ чрез прехвърляне на средства между оперативните програми 2014-2020 г. за подкрепа за мерки за минимизиране на отрицателните последици от епидемичното разпространение на COVID-19.

Средства, в размер на 192 578 104 лева се прехвърлят от ОПТТИ към Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ чрез три трансфера с решения на Министерски съвет, както следва:

Трансфер № 1 – с РМС 256/14.04.2020 г.:

Средства в размер на 48 666 000 лева (24 882 531 евро, от които 21 150 151 евро по линия на ЕФРР и 3 732 380 евро от национално съфинансиране).

Трансфер № 2 – с РМС 319/11.05.2020 г.:

Средства в размер на 113 912 104 лева (58 242 334 евро, от които 49 505 984 евро по линия на КФ и 8 736 350 евро от национално съфинансиране).

Трансфер № 3 – с РМС 462/07.07.2020 г.:

Средства в размер на 30 000 000 лева (15 338 756 евро, от които 13 037 943 евро по линия на КФ и 2 300 813 евро от национално съфинансиране).

Пренасочените средства са от недоговорен като БФП ресурс по ОПТТИ, а изменението на програмата е одобрено официално с решение на Европейската комисия от 25 август 2020г., след процедура по съгласуване от националните органи.