Начало

Новини

ОПРЧР проведе Информационен ден в София по операция „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие“

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ проведе Информационен ден в София по операция „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие“. В събитието се включиха представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на общините, които имат сключен договор с Оперативна програма „Региони в растеж“ за изграждането на социална инфраструктура извън процеса на деинституционализация – Центрове за временно настаняване, Кризисни центрове, Приюти и Центрове за работа с деца на улицата.

Информационният ден беше открит от заместник-министъра на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на ОПРЧР Зорница Русинова. „Тези проекти може би са голямо предизвикателство за общините, тъй като по места няма достатъчно специалисти. Затова са предвидени обучения – за да бъдат подготвени най-добрите кадри“, подчерта зам.-министърът. Според нея в България няма много примери на добри практики, включително и в неправителствения сектор, за тази специфична работа. Русинова съобщи, че в момента държавата финансира изграждането на четири Приюта – в Пловдив, Варна, Бургас и София.

Целта на операцията „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие“ е да окаже подкрепа на финансираните проекти по операция „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по ОПРР чрез осигуряването на допълващи и съпътстващи дейности, насочени към по-пълноценно развитие на градовете и осигуряване на услуги в подобрената инфраструктура. По нея могат да кандидатстват общините-бенефициенти по ОПРР с проекти за изграждане на Центрове за временно настаняване, Кризисни центрове, Приюти и Центрове за работа с деца на улицата. Допустими дейности по операцията на ОПРЧР са подбор и наемане на персонал, ангажиран в новите услуги и обучение и супервизия на персонала, в съответствие с потребностите за всяка конкретна услуга. Бюджетът на процедурата е 18 млн. лева.