Начало

Новини

ОПРЧР обявява процедура „Подкрепа за лицата с увреждания“ – Компонент 2

Министерството на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, обявява процедурата „Подкрепа за лицата с увреждания“ – Компонент 2. Конкретни бенефициенти по процедурата са общините Велико Търново, Столична община, Шумен, Силистра, Пазарджик, Кюстендил, Кърджали, Перник, Асеновград, Дупница и Троян. Изброените общини са включени в Картата на услугите за подкрепа в общността към Плана за действие 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа.

Общият бюджет на процедурата е 11 млн. лв. Конкретните бенефициенти могат да получат безвъзмездна финансова помощ до 1 млн. лв.

Целта на процедурата е да се създадат условия за инвестиране в комплексни интегрирани мерки, насочени към подобряването на достъпа до социални и здравни услуги на хората с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания. По операцията ще се осигури подкрепа за семействата, които полагат грижите за тези лица.

По процедурата „Подкрепа за лицата с увреждания“ – Компонент 2 ще се предоставят услуги и качествена грижа за хората с увреждания, вкл. с тежки увреждания, чрез подкрепата за развитие на центрове с комплексно обслужване. Близките, които полагат грижи за зависими членове на семейството, ще получат подкрепа чрез мерки, свързани с улесняване достъпа до пазара на труда и връщането им на работа, както и психологическа подкрепа. Центровете за подкрепа на хората с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания, ще осигуряват дневни, полудневни и почасови услуги като грижа, рехабилитация, терапия, консултиране, информиране и подкрепа, включително и на лицата, полагащи грижи за тях в домашна среда, мобилни услуги и други подкрепящи дейности, съгласно спецификата и потребностите на целевата група.

Процедурата се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 30 септември 2019 г. до 17:30 часа. Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: http://esf.bg и https://eumis2020.government.bg/