Начало

Новини

ОПРЧР обявява процедурата „Гарантиране на качеството и ефективността на социалните услуги“

Министерството на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, обявява процедурата „Гарантиране на качеството и ефективността на социалните услуги“. Операцията е чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, а Министерството на труда и социалната политика, чрез дирекция „Социално включване“, е конкретен бенефициент. Общият бюджет на операцията е 8 млн. лв.

С изпълнението на проекта МТСП ще създаде основните на Агенцията за качеството на социалните услуги, предвидена в Закона за социалните услуги. По операцията ще бъдат извършени ремонтни дейности и ще бъде закупено необходимото оборудване и обзавеждане. Служителите в агенцията ще бъдат обучени във връзка с новото законодателство в областта на социалните услуги, в т.ч. и обучения, свързани с контрола и мониторинга на социалните услуги. Обучение ще преминат и доставчиците на социални услуги, което ще е насочено към стандартите за качество на услугите.

Планирано е разработването на анализи, методики и обучителни пакети относно функциите на агенцията по контрол и мониторинг на услугите. Предстои разработването на критерии за анализ на добри практики за високо качество и ефективност на социалните услуги. По процедурата ще бъдат извършени дейности за пилотно въвеждане на ежегоден национален мониторинг на състоянието и ефективността на социалните услуги.

Процедурата „Гарантиране на качеството и ефективността на социалните услуги“ се реализира по ОПРЧР с финансовата подкрепа на ЕСФ.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на интернет адресите: https://esf.bg и https://eumis2020.government.bg/.

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 9 декември 2019 г., 17:30 часа.