Начало

Новини

ОПДУ ПРЕДСТАВИ НАПРЕДЪКА ПО ПРОГРАМАТА И СЪГЛАСУВА ИНДИКАТИВНАТА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2020 Г.

Към средата на ноември тази година, по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ) са отворени 39 процедури за кандидатстване. Сключените 358 договора са за 406 млн. лв. и представляват близо 61% от финансовия план на програмата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, стана видно от представения напредък по програмата по време на Дванадесетото редовно заседание на Комитета за наблюдение на ОПДУ, проведено на 22 ноември 2019 г.

„Индикаторите по програмата имат доста значими стойности, и затова е добре да се мисли за ефекта от дейностите, които се извършват за обществото“ каза във встъпителните си думи г-н Станислав Рангелов, началник на отдел „Румъния и България” в Главна дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване” на Европейската комисия.  Според него е важно да се покаже, че средствата, които самите граждани и фирмите плащат като данъци, се връщат при тях под формата на опростени и по-евтини процедури и услуги.

По време на заседанието КН на ОПДУ съгласува Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2020 г. с девет процедури на обща стойност 31 270 000 лв. Бяха одобрени съответните нови критерии за подбор на операции (КПО) по седем процедури от ИГРП 2020 и съществени изменения на КПО по две процедури, както и удължаване на сроковете за изпълнение по шест процедури. Членовете на Комитета бяха запознати с напредъка в изпълнението на програмата, Отчета за изпълнението на Годишния план за действие (ГПД) за информация и комуникация на ОПДУ за 2019 и ГПД за 2020.

В заседанието взеха участие представители на Европейската комисия, публичната администрация, съдебната система и неправителствения сектор. Всички документи, одобрени на КН на ОПДУ на 22 ноември, както и направените презентации са публикувани в рубриката за КН на ОПДУ на единния информационен портал: https://www.eufunds.bg/bg/opgg/node/3369