Начало

Новини

Около 400 компании ще получат евросредства за ВЕИ системи

Мярката е насочена към микро, малки и средни предприятия, както и дружества с до 3000 служители.

Фирмите вече могат да кандидатстват за подкрепа по обявената на 14 февруари от Министерството на иновациите и растежа (МИР) процедура за ВЕИ инсталации за собствено потребление в комбинация с батерии за съхранение на енергия.

Документите се подават изцяло електронно през системата ИСУН 2020 до 16.30 ч. на 15 май.

Предприятията следва добре да преценят капацитета на изгражданата система, за която заявяват подкрепа, така че същата да е съобразена с нуждите на предприятието.

Около 400 български компании ще бъдат финансирани по националния план за възстановяване и устойчивост за изграждане на ВЕИ системи. Средствата ще са в размер от 75 000 лв. до 1 млн. лева.

Фирмите вече могат да кандидатстват за подкрепа по обявената на 14 февруари от Министерството на иновациите растежа (МИР) процедура за ВЕИ инсталации за собствено потребление в комбинация с батерии за съхранение на енергия. Общият бюджет е 200 млн. лв., а подаването на документи ще продължи три месеца.

Допустими за финансиране са почти всички сектори, включително „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Търговия“, „Ремонт на автомобили и мотоциклети“, „Транспорт, складиране и пощи“, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти“, „Далекосъобщения“, по-голямата част от „Преработваща промишленост“ и други.

Дружествата трябва да са регистрирани преди края на 2019 г. и да не са обявени в несъстоятелност. Съфинансирането по процедурата ще бъде до 50%, като по-голям процент самоучастие е предвиден за по-големите предприятия, особено ако те ще изпълняват проект на територията на ЮЗP, тъй като е най-добре развит икономически.

Предприятията ще могат да инвестират единствено в нови фотоволтаични системи за производство на ток от слънцето. Изграждането на допълнителна фотоволтаична система в допълнение към съществуваща такава е допустимо, при условие, че новата система е в комбинация с батерия. Инсталираните мощности могат да са до два пъти по-големи от присъединения капацитет, но не по-вече от 1MW. По предварителен анализ 97% от компаниите се интересуват от фотоволтаици. Средногодишната произвеждана енергия от такъв тип ВЕИ системи надхвърля 1300 KWh.

Ветрогенераторите и съоръженията за затопляне на вода дават по-слаби резултати и са по-малко търсени, показват още данните.

Това е причината министерството да насочи финансирането към фотоволтаични системи за производство на ток от слънцето.

Фундаментът на новата процедура обаче са батериите за съхранение на електроенергия. Минималното изискване към тях е да могат да запазят поне за един час 100% от произведения ток. Очакванията са дружествата да инвестират в по-сериозни съоръжения, за да могат да използват излишъка, когато има повече смени на работа или пиково потребление. Това ще им даде гъвкавост, ще им позволи да управляват по-рационално ресурсите и да намалят чувствително производствените си разходи. Произведената енергия може да е само за собствено потребление и не може да бъде обект на продажба.

За тази цел е необходимо да приложат идеен или технически проект, изготвен от лицензиран проектант. Условие по процедурата е дружествата да са собственици на имота или сградата, където ще бъдат разположени новите ВЕИ инсталации. Те ще трябва да предоставят и документи за въвеждане в експлоатация, които да удостоверят, че системата е въведена в експлоатация и работеща, като отговаря на всички изисквания, заложени от наша страна. Ако бъдат одобрени, ще бъдат поканени да сключат договори с Главната дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“.

След това ще имат 18 месеца да реализират проектите си. В допустимите им разходи влизат придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи, строително-монтажни работи, както и за консултации с инженери по технически въпроси. Благодарение на бъдещите ВЕИ системи компаниите ще станат по-независими от свободния пазар на електроенергия и по-екологични, защото фотоволтаиците не замърсяват околната среда.

Полза от процедурата на МИР ще има и за климата на страната, тъй като ще бъде намалено производството на ток в конвенционалните електроцентрали и въгледобивните централи.

Източник:

Около 400 компании ще получат евросредства за ВЕИ системи