Начало

Новини

ОДОБРЕН ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД ПО ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд”

УO на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ публикува Решение № РД05-35/18.04.2017 г. за одобряване на доклада на оценителната комисия за извършена оценка и класиране на проекти по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд”.

 

Всички кандидати ще бъдат уведомени писмено за резултатите от оценката в 3-дневен срок.

След приключване на договарянето с титулярите от списъкът и при достатъчен финансов ресурс може да бъдат поканени да представят доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент и кандидатите, чиито проектни предложения са включени в списъка с резерви по реда на тяхното класиране.

 

Повече информация на

 

ОДОБРЕН ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД ПО ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд”