Начало

Новини

Одобрени са докладите за изпълнение, наблюдение и оценка на регионалните планове за развитие на страната за периода 2014-2020 г.

Министерският съвет одобри докладите за изпълнението, наблюдението и оценката на регионалните планове за развитие на страната за периода 2014-2020 г. Средносрочните документи за стратегическо планиране, определящи целите и приоритетите за устойчиво интегрирано регионално развитие на територията на регионите за планиране от ниво 2, бяха приети от правителството през 2013 г.

Постигането на заложените цели се оценява на основата на постигнатите промени по отношение намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия в икономическото, социалното и инфраструктурното развитие и опазването на околната реда. Направените анализи показват, че рамката на стратегическите цели и приоритети е определена в съответствие с проблемите и нуждите на районите към момента на разработването на регионалните планове за развитие на шестте района. Оценката на изпълнението им показва, че като цяло тя се изпълнява чрез инструментите на политиката за сближаване и съответното национално съфинансиране.

Един от основните изводи в докладите показва, че в периода 2014-2020 г. липсва ясен механизъм за обвързване на целите и приоритетите на плана с мерките, които са изпълнявани със средства от държавния бюджет и от бюджетите на общините в съответните региони. Това рефлектира и върху ограничената възможност за оценка на приноса на тези средства към постигането на целите на плановете. Необходими са допълнителни усилия за преодоляването на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия. Изведени са и препоръки по отношение на планирането на мерки за насърчаване динамиката на растеж, насочени към интегрирано въздействие върху състоянието и ефективността на регионалните фактори за всеки от районите и специфичните му проблеми.

Изводите и препоръките в докладите относно резултатите от последващите оценки на регионалните планове за развитие ще бъдат използвани при подготовката на новата стратегическа рамка за регионално развитие за периода 2021-2027 г.

Източник: https://www.mrrb.bg/