Начало

Новини

Обява за прием на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на Миг Самоков

Местна инициативна група Самоков обявява процедура за прием на проектни предложения № BG16M1OP002-3.017 – мярка 109. „Подобряване на природозащитното състояние на видове от Натура 2000“.

Целта на процедурата е да се осигури подкрепа за подобряване на природозащитното състояние на видове и/или местообитания от мрежата Натура 2000.

Допустими бенефициенти по процедурата са:
– Юридически лица с нестопанска цел
– Община Самоков.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, като общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 1 120 874,62 лв.

Допустимите дейности, които ще бъдат финансирани по процедурата са:

• Дейности за осигуряване на принос към поддържане/подобряване на природозащитното състояние на видове и/или типове природни местообитания от мрежата Натура 2000;
• Информационни дейности и дейности за въвличане на заинтересованите страни;
• Спомагателни дейности, необходими за подготовка и изпълнение на проекта;
• Организация и управление на проекта;
• Мерки за информация и комуникация

Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 30.01.2020г. до 17:30 часа.
Пълният комплект документи може да намерите публикуван в сайта на ИСУН 2020, както и на интернет страницата на Миг Самоков.