Oбщи ycлoвия зa пoлзвaнe на уеб сайта http://www.cccinfo.bg/

ВЪВЕДЕНИЕ

Добре дошли в http://www.cccinfo.bg/ („Уеб сайтът“ или „Интернет страницата“), който се управлява от „Централна Консултантска Компания“ ЕООД и е достъпен в цял свят.

ИЗПОЛЗВАЙКИ ТАЗИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТА. МОЛЯ ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ УЕБ САЙТ И В СЛУЧАЙ, ЧЕ ИМАТЕ ВЪПРОСИ, МОЛЯ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА: office@cccinfo.bg

АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С НЯКОИ ОТ УСЛОВИЯТА, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ВИЕ НЕ ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ УЕБ САЙТ.

ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Настоящите Общи условия са изготвени и предназначени да уредят отношенията между „Централна Консултантска Компания“ ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 204305396, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. Николай Хайтов 2А,наричано по-долу за краткост „Доставчик“, и ползвателите на уеб сайта, наричани по-долу „Ползвател/и“ във връзка с използване на интернет страницата.

По смисъла на настоящите Общи условия:

Доставчик е „Централна Консултантска Компания“ ЕООД.
Ползвател/и е/са:

  • посетителите на уеб сайта http://cccinfo.bg;
  • лицето осъществило контакт с Доставчика посредством изпращане на съобщение чрез формата за контакт достъпна на уеб сайта;

Форма за контакт е предоставен в електронна форма формуляр, достъпен на http://www.cccinfo.bg, чието изчерпателно попълване е условие за осъществяване на контакт с Доставчика.

ПРЕДМЕТ НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ

Доставчикът е създал уеб сайта http://www.cccinfo.bg/, в който се съдържа подробна информация за предлаганите от Доставчика на Ползвателите услуги

Доставчикът предоставя, а Ползвателите се задължават да използват интернет страницата съгласно условията описани в тези Общи условия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЕБ САЙТА

Уебсайът представлява информационна страница, чрез която Ползвателя може да черпи информация за услугите на фирмата и новини, свързани с улугите на фирмата.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Доставчикът разбира съображенията на Ползвателите на този уеб сайт относно защитата на личните данни и е ангажиран да защити техните лични данни като прилага всички стандарти за защита на личните данни. Доставчикът зачита неприкосновеността на личността на Ползвателите и полага всички необходими усилия за защита на личните данни на Ползвателите срещу неправомерно обработване посредством прилагане на технически и организационни мерки за защита на личните данни, които мерки са изцяло
съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

При предоставяне на лични данни от страна на Ползвателя във връзка с използването на този уеб сайт, Доставчкът гарантира, че личните данни ще бъдат използвани в съответствие с разпоредбите на този раздел от настоящите Общи условия.

При събирането и обработването на личните данни Доставчикът събира и обработва лични данни, които са предоставени директно от Ползвателя, за който се отнасят данните и са необходими за създаване на потребителски профил, за изпращане на промоционални мейли, а също така и за свързване с Ползвателя по телефон или имейл за предоставянето на оферта или информация

ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Уеб сайтът на Доставчика съдържа връзки към интернет страници, поддържани от трети страни („Сайтове на трети страни“). Доставчикът не носи отговорност за съдържанието в сайтовете на третите страни, а също така и за наличието на вируси, други вредни компоненти на тези сайтове, включително и за вреди причинени от използването на сайтовете на третите страни.

ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПОЛЗВАНЕ

Цялото съдържание на уеб сайта, включително, но не само, всички публикувани текстове, снимки, изображения, илюстрации, графики, компютърни програми, както и всяка информация, която е качена на сайта – е изключителна собственост на Доставчика.
Съдържанието на сайта на Доставчика може да бъде използвано от Ползвателите на сайта само за лична, нетърговска употреба.

Използването на информацията съдържаща се в уеб сайта с търговска цел, под каквато и да е било форма (копиране, модифициране, изтегляне, продаване, създаване на производни от защитените произведения, възпроизвеждане, разпространение, публикуване, препредаване и др.) е абсолютно забранено. Ползвателите поемат цялата отговорност от използването на съдържанието на сайта в нарушение на правата на Доставчика, като последният има право на обезщетение в пълен размер за причинените от Ползвателя вреди.

Доставчикът има право да актуализира като изменя и допълва настоящите Общи условия по всяко време в бъдеще. Когато това се случи, променените Общи условия ще бъдат публикувани на този уеб сайт с нова дата „Последна промяна“ в горната част и ще бъдат в сила от датата на публикуване. Поради това, е препоръчително периодично да проверявате тези Общи условия, за да сте сигурни, че сте запознати с всички промени. Използването на уеб сайта след публикуването на актуализираните Общи условия, ще се счита, че се
съгласявате с извършените промени.

Настоящите Общи условия са приети на 15.05.2018г.

В случай, че имате допълнителни въпроси относно настоящите Общи условия, моля не се колебайте да се свържете с нас по електронна поща на следния адрес: office@cccinfo.bg