Начало

Новини

Обществено обсъждане на BG16RFOP002-2.067 „Дигитализация на малки и средни предприятия“

„Дигитализация на малките и средни предприятия“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на Оперативната програма е обявена за обществено обсъждане от управляващият орган на ОПИК 2014-2020.

Процедурата има за цел да развия управленския капацитет и растежа на малките и средни предприятия, като насърчи използването на информационни и комуникационни услуги и технологии.

Предвидената безвъзмездна финансова помощ по процедурата е в размер на 58 674 900 лева. Максималният размер за финансиране на едно проектно предложение  ще бъде в размер на 391 166 лв., а минималния – 50 000 лв.

Подаването на документи и оценката на проектно предложение ще бъде изцяло електронно и ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).