Начало

Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА BG14MFOP001-4.024 „Подобряване на здравето, безопасността и условията на труд на рибарите” в МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“

Мярка 1.2.1 „Подобряване на здравето, безопасността и условията на труд на рибарите”

 

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.024 „Подобряване на здравето, безопасността и условията на труд на рибарите” , Мярка 1.2.1 „Подобряване на здравето, безопасността и условията на труд на рибарите” от Стратегия на МИРГ „Шабла – Каварна – Балчик“.

Предвиденият бюджет по процедурата е 100 000 лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 85 000   лв. са от Европейския фонд за морско дело и рибарство и 15 000 лв. национално съфинансиране.

Писмени възражения, предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат до 17:00 ч. на 07.04.2020 г. , на електронна поща pmdr@mzh.government.bg.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

Постъпилите в хода на общественото обсъждане коментари ще бъдат взети под внимание от УО на ПМДР при изготвяне на окончателния вариант на Условията за кандидатстване,  Условията за изпълнение и приложенията към тях.