Начало

Новини

Обществено обсъждане на подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“

Публикувано е Обществено обсъждане на подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“.

Допустими кандидати са:

•    земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. от най-малко 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение;
•    признати групи или организации на производители за колективни инвестиции.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 422 218 104, 00 лв.

•    Минималният размер на общите допустими разходи за едно проектно предложение от един кандидат е 29 337 лв., а максималният – 2 933 700 лв.
•    Максималният размер на допустимите разходи по подмярката за проекти за колективни инвестиции, представени от групи или организации на производители, е 2 933 700 лв.
•    Максималният размер на общите допустими разходи не трябва да надвишава 2 933 700 лв. за кандидатите и/или ползвателите/бенефициентите, които са предприятия партньори и/или свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия;
•    Максималният размер на допустимите разходи за закупуване на земеделска техника е 488 950 лв.

Финансовата помощ за одобрени проектни предложения е в размер до:

•    50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти с размер на заявените за подпомагане разходи до 1 955 800,00 лв., като те могат да се увеличат в следните случаи:

а) С до 25% в случай за инвестиционни разходи в обхвата на Next Generation EU;
б) за инвестиционни разходи, представени от кандидати групи и организации на производители, финансовата помощ се увеличава с до 10%;

Финансовата помощ за инвестиционни разходи за земеделска техника и за общи разходи по проекта е в размер до 50%.

•    35% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти със заявени за подпомагане разходи от 1 955 801,96 лв. до 2 933 700,00 лв., като те могат да се увеличат в следните случаи:

а) С до 25% в случай за инвестиционни разходи в обхвата на Next Generation EU;
б) За инвестиционни разходи, представени от кандидати групи и организации на производители, финансовата помощ се увеличава с до 10%;

Финансовата помощ за инвестиционни разходи в земеделска техника и за общи разходи по проекта е в размер до 35%.

Приоритет по процедурата се дава за:

•    Сектори „Плодове и зеленчуци“, и/или сектор „Животновъдство“, и/или сектор „Етеричномаслени и медицински култури“;
•    Групи/организации на производители на селскостопански продукти;
•    Кандидати, които не са одобрени за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020;
•    Кандидати до 40 години включително;
•    Средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три години е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение;
•    Запазване на заетостта в земеделските стопанства;
•    Производство на биологични продукти;
•    Напояване на селскостопански култури в земеделското стопанство;
•    Опазване на компонентите на околната среда, включително ВЕИ;
•    Иновативни производствени технологии, цифрови технологии за производство и организация в селското стопанство, автоматизиране на работните процеси, включително подходи, приложени чрез Европейското партньорство за иновации;
•    Необлагодетелствани райони с природни и други ограничения и/или в места по Натура 2000;

 

Подаването на проектни предложения ще се извършва в ИСУН. До 29 март тече общественото обсъждане, а индикативната дата на отваряне на процедурата е 02.04.2021 г.