Начало

Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.021 „Създаване на добавена стойност и преработване на продуктите от риболов и аквакултури”

мярка 1.1.2 „Създаване на добавена сто

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.021 МИРГ-ШКБ-1.1.2 „Създаване на добавена стойност и преработване на продуктите от риболов и аквакултури”от Стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик.

Предвиденият бюджет по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.021 МИРГ-ШКБ-1.1.2 „Създаване на добавена стойност и преработване на продуктите от риболов и аквакултури”, е 400 000 лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 340 000 лв. са от Европейския фонд за морско дело и рибарство и 60 000 лв. национално съфинансиране.

Писмени възражения, предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат до 17:00 ч. на 20.08.2019 г., на електронна поща pmdr@mzh.government.bg

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word.

Постъпилите в хода на общественото обсъждане коментари ще бъдат взети под внимание от УО на ПМДР при изготвяне на окончателния вариант на Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях.

Пълният пакет документи можете да намерите ТУК.

Файлови документи

йност и преработване на продуктите от риболов и аквакултури”