Начало

Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.059 „Производствени инвестиции в сектора на рибарството и аквакултурите“ на МИРГ „Пазарджик“.

мярка1.1 „Производствени инвестиции

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.059 „Производствени инвестиции в сектора на рибарството и аквакултурите“ на МИРГ „Пазарджик“ , мярка 1.1 „Производствени инвестиции в сектора на рибарството и аквакултурите“.

Предвиденият бюджет по процедурата е 386 749,23 лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 328 736,85 лв. са от Европейския фонд за морско дело и рибарство и 58 012,38 лв. национално съфинансиране.