Начало

Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-2.012 „НАСЪРЧАВАНЕ НА НОВИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА АКВАКУЛТУРИ, РАЗВИВАЩИ УСТОЙЧИВИ АКВАКУЛТУРИ“

мярка 2.3 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-2.012 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“, мярка 2.3 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“.

Предвиденият бюджет по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-2.012 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“ е  5 487 613,33 лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 4 115 709,00 лв. са от Европейския фонд за морско дело и рибарство и 1 371 904.33 лв. национално съфинансиране.

Писмени възражения, предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат до 17:00 ч. на 24.10.2019 г., на електронна поща pmdr@mzh.government.bg.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат word.

Постъпилите в хода на общественото обсъждане коментари ще бъдат взети под внимание от УО на ПМДР при изготвяне на окончателния вариант на Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях.

Пълният пакет документи можете да намерите ТУК.