Начало

Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.027 „ПОДКРЕПА ЗА ИНОВАЦИИ В РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ В МИРГ ПОМОРИЕ“ ОТ СТРАТЕГИЯ НА МИРГ „ПОМОРИЕ“

Мярка 1 „Подкрепа за иновации в рибарството и аквакултурите в МИРГ Поморие“

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.027 „Подкрепа за иновации в рибарството и аквакултурите в МИРГ Поморие“, мярка 1 „Подкрепа за иновации в рибарството и аквакултурите в МИРГ Поморие“ от Стратегия на МИРГ „Поморие“.

Предвиденият бюджет по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.027 „Подкрепа за иновации в рибарството и аквакултурите в МИРГ Поморие“, мярка 1 „Подкрепа за иновации в рибарството и аквакултурите в МИРГ Поморие“, е  450 000 лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 382 500 лв. са от Европейския фонд за морско дело и рибарство и 67 500 лв. национално съфинансиране.

Писмени възражения, предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат до 17:00 ч. на 14.10.2019 г. , на електронна поща pmdr@mzh.government.bg.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

Постъпилите в хода на общественото обсъждане коментари ще бъдат взети под внимание от УО на ПМДР при изготвяне на окончателния вариант на Условията за кандидатстване,  Условията за изпълнение и приложенията към тях.

Пълният пакет документи можете да намерите ТУК