Начало

Новини

Обществено обсъждане на документация по процедура „Създаване и развитие на регионални иновационни центрове (РИЦ)“

Открива се обществено обсъждане на процедура за подбор на проектни предложения „„Създаване и развитие на регионални иновационни центрове (РИЦ)“ по приоритетна ос  1 „Технологично развитие и иновации“ на оперативната програма.

Условията за кандидатстване по процедурата и приложенията към тях са приведени в съответствие с обстоятелствата изложени в Решение № 17103/13.12.2019 г. по адм. дело № 8684/2019 г. на ВАС като по отношение на изискванията за допустимост на разходите по процедурата е премахнато изискването за прилагане от страна на кандидатите към Формуляра за кандидатстване на оферта от производител или първи доставчик за всяка отделна инвестиция в ДМА/ДНА с предложена продажна цена от производителя/първия доставчик. С оглед определяне на реалистичността на предвидените от кандидатите разходи за закупуване на ДМА/ДНА към Формуляра за кандидатстване е поставено ново изискване, а именно да се приложат две оферти за всяка отделна инвестиция в тези активи с предложена продажна цена. В допълнение представените две оферти не следва да са от лица и/или предприятия, които са пряко или косвено свързани както помежду си, така и с кандидата по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон и/или които са в конфликт на интереси с него по смисъла на чл. 61 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 2018/1046.

Определени са изискванията на изискуемите документи за кандидатстване с цел да се удостовери мястото на дейност от страна на фирмите кандидати през 2017 г.и 2018 г.

Цел на процедурата е да се изгради и развие съвременната инфраструктура за научноизследователска дейност и  експертиза за провеждане на приложни научноизследователски дейности от отворен тип, които биха могли да ускорят икономическото и социалното развитие на българските региони. Ще се финансира придобиването на дълготрайни материални активи (изследователско и изпитателно оборудване) и дълготрайни нематериални активи (специализиран софтуер и др.), трансфер и широко разпространение на знанията и резултатите от научните изследвания, проучвания и анализи, изграждане на капацитет на екипа за изследвания на РИЦ и др. Безвъзмездната финансова помощ ще в размер на 115 646 638 лева., разпределени поравно между шестте региона на ниво NUTS2, без област София-град.

Подаването и оценката на проектните предложения ще се извършва изцяло електронно, чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН2020).