Начало

Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ДО 11.07.2018 г. НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-2.009 „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по Процедура BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“. Процедурата е по Специфична цел 3 на Приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ на ОПДУ. Общият бюджет на процедурата е 10 млн. лева, а максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект – 90 000 лева. 

Предложения и възражения по проекта на Насоки за кандидатстване можете да изпращате в срок до 11.07.2018 г. включително, на следната електронна поща: opgg-pc@government.bg.

Допустими кандидати по тази процедура са следните юридически лица:

 • Юридически лица с нестопанска цел, учредени на основание Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), определени за извършване на дейност в обществена полза, вписани до 31.12.2017 г. в Централния регистър при Министерството на правосъдието по чл. 45 oт ЗЮЛНЦ, или вписани след 31.12.2017 г. в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел по чл. 17 от ЗЮЛНЦ, които имат поне една приключена финансова година към датата на кандидатстване (НПО);
 • Национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, признати от Министерския съвет по реда на чл. 36, ал. 1 от Кодекса на труда и Наредбата за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите (социално-икономически партньори (СИП);
 • Мрежи/коалиции/платформи на НПО/СИП с членове, отговарящи на горните условия.

По процедурата ще се финансират дейности, насочени към:

 • подобряване на участието в процеса на формулиране, осъществяване и мониторинг на политики чрез разработване на анализи, проучвания, оценки, обучения и др. дейности от НПО или мрежи/коалиции/платформи на НПО, както и от социално-икономическите партньори;
 • граждански мониторинг и контрол върху действията на администрацията;
 • разработване на механизми и предложения за подобряване на средата за гражданско участие в управлението;
 • организиране на широки информационни кампании и други дейности с цел повишаване на обществената осведоменост и на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство;
 • мониторинг на делата срещу администрацията;
 • осъществяване на застъпнически действия и кампании в защита на обществено-значими каузи;
 • съвместни действия между НПО и администрации за реализация на публични политики;
 • участие на НПО в мрежи.

Проектни предложения ще могат да бъдат подавани до 90 дни от датата на обявяване на процедурата.