Начало

Новини

Обществена консултация относно фондовете на ЕС в областта на политиката на сближаване

Обществена консултация относно фондовете на ЕС в областта на политиката на сближаване

Европейската комисия стартира процеса на подготовка на предложенията за законодателни пакети от мерки, свързани с подкрепата, предоставяна по линия на Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода след 2020 г.

В тази връзка ЕК стартира онлайн обществена консултация с всички заинтересовани страни, която ще бъде отворена до 8 март 2018 г.  Целта на консултацията е да се подпомогне процеса на изготвяне на предложенията за пакети от мерки, касаещи бъдещата кохезионна политика. В предложенията, които ще бъдат изготвени, ще залегнат основните приоритети/области за инвестиции за периода след 2020 г. в контекста на непрекъснато нарастващи предизвикателства за Европейския съюз като целта ѝ е да се съберат мненията на всички заинтересовани страни за това как да се извлече максимална полза от всяко евро от бюджета на ЕС.   

В настоящата консултация могат да участват всички граждани и заинтересовани страни, които се интересуват от политиката на сближаване, включително бенефициери по програмите и фондовете на ЕС, като например национални, регионални и местни органи, междуправителствени и неправителствени организации, академични институции, организации на гражданското общество и предприятия.