Начало

Новини

Обучения за заети лица към МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово”

Процедурата се изпълнява в съответствие с Приоритет 3 „Намаляване на бедността и изолацията, повишаване на икономическата активност на населението и осигуряване на качествена заетост и социално включване“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ и ще способства за постигане на Специфична цел 3.1 „Увеличаване броя на заетите лица с нови квалификации, знания и умения, работещи в подобрена среда“.

Целта на процедурата е да повиши способността на заетите лица – /наети и самостоятелно заети лица, на възраст над 54 г. и наети и самостоятелно заети лица, със средно и по-ниско образование/ да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението.

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

1. Предоставяне на професионално обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на заети лица.

2. Обучение за придобиване на ключови компетентности на заети лица, съгласно Европейската квалификационна рамка.

3. Осигуряване на достъп до иновативни форми за учене през целия живот.

4. Разработване и внедряване в предприятията на системи за обучение на заети.

5. Въвеждане в предприятията на обучителни методи и програми, основани на практиката.

Общият бюджет на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 100 000 лв.