Начало

Новини

Нови 540 броя проектни предложения са одобрени за финансиране по пета оценителна сесия на процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) публикува списък на одобрени за финансиране проектни предложения по пета оценителна сесия, включваща проекти с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-4001 до № BG16RFOP002-2.073-5000, за които оценката е приключила:

Списък на финансираните проектни предложения и размера на предоставяната безвъзмездната финансова помощ

Размерът на предоставената безвъзмездна финансова помощ по одобрените за финансиране проектни предложения от публикувания списък по пета оценителна сесия на процедурата възлиза на стойност 4 475 031,67 лева.

Резултатите от оценката за останалите проектни предложения включени в пета оценителна сесия, за които оценката все още не е приключила, ще бъдат допълнително публикувани.

Наредени са и плащанията по останалите 75 броя сключени административни договори с одобрените за финансиране кандидати от първа оценителна сесия по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. С тях стойността на изплатената безвъзмездна финансова помощ по процедурата до момента е в размер на 7 372 978,67 лева.