Начало

Новини

Нови 12 интервенции от Стратегическия план по ОСП 2021-2027 ще обсъди ТРГ в рамките на 4-то онлайн заседание на 30 ноември

На 30 ноември 2020 г. ще се проведе четвърто заседание на Тематична работна група за разработване на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за програмния период 2021 – 2027 (ТРГ за СПРЗСР).

Зам.-министърът на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева, която е и председател на ТРГ за СПРЗСР, отправи покана към членовете на ТРГ за участие в 4-то заседание, което поради въведените противоепидемични мерки ще бъде видеоконферентно. В рамките на 4-то заседание се очаква членовете на ТРГ за СПРЗСР, представляващи всички заинтересовани от тази политика страни, да обсъдят:

Проект на 6 интервенции, финансирани по линия на Европейски земеделски фонд за развитие на земеделието и селските райони (ЕЗФРСР)

  1. „Залесяване на земеделски и неземеделски земи“
  2. „Предотвратяване и възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“
  3. „Инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми“
  4. „Подпомагане провеждането на отгледни сечи в недържавните гори“
  5. „Първична преработка и маркетинг на дървесина“
  6. „Подготовка и изпълнение на подхода Лидер/Водено от общностите местно развитие“

Източник Национална селска мрежа